Zmluva o pôžičke - vzor 5 5 12

Zmluva o pôžičke - vzor

Zmluva o pôžičke upravuje vzťah medzi veriteľom a dlžníkom. Vzorov na internete existuje niekoľko, ideálne je nechať si potvrdiť jednoduchú zmluvu u notára, ktorý verifikuje podpisy oboch zučastnených strán. Zmluva môže byť uzatvorená medzi dvoma fyzickými osobami, medzi fyzickou a právnickou osobou, či medzi dvoma právnickými osobami. Môže byť uzatvorená aj ústne, no jej následné dokladovanie je takmer nemožné, preto radšej voľte cestu písomnej zmluvy o pôžičke. Tá sa riadi podľa §657 a nasl. z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka


Nižšie uvedenú zmluvu je možné (a aj nutné) upraviť podľa potreby. Doplňte údaje oboch súčastnených strán, upravte sumu, menu, čas a podmienky poskytnutia. Môžete pridať aj špecifické podmienky ako zmluvná pokuta z omeškania, či z nedodržania výšky splátok.

Vzor zmluvy na stiahnutie (.doc )