Sporenie pre deti 5 5 12

Sporenie pre deti

Chcete svojmu dieťaťu zabezpečiť jednoduchší vstup do dospelosti? Stavebné sporenie, termínovaný vklad, investičný fond či vkladnú knižku, to všetko môže mať uzatvorené aj vaše dieťa. Sporenie pre deti môže mať rôzne formy. Závisí od toho, či máte konkrétny cieľ - napríklad našetriť dieťaťu na štúdium, či chcete peniaze odkladať pravidelne, alebo iba sporadicky. Banky, poisťovne i stavebné sporiteľne s ponukou produktov oslovujú prakticky všetky vekové kategórie. Deťom je najlepšie začať šetriť hneď po ich narodení. Ak rodičia majú možnosť, vždy je výhodné rozdeliť finančné prostriedky do dvoch či troch sporiacich produktov.

 

Stavebné sporenie pre deti je štátom bonifikovaný produkt určený deťom do 18 rokov. Môže mať formu samostatného sporenia pre dieťa, alebo rodinného sporenia, pri ktorom je dieťa ďalším sporiteľom popri svojom rodičovi alebo svojich rodičoch. Stavebné sporenia pre deti ponúka rôzne výhody a benefity nad rámec klasického stavebného sporenia. Základné podmienky stavebného sporenia sú totožné s podmienkami klasických stavebných sporení v jednotlivých stavebných sporiteľniach. Odkladať peniaze na bývanie pre dieťa je výhodné, ak nasporenú sumu nevyberiete sami skôr. Keď vydržíte, vaše dieťa sa okrem nasporených peňazí môže dostať k výhodnému úveru na bývanie.

 

Sporiace účty pre deti sú moderným spôsobom sporenia od narodenia dieťaťa až do dospelosti. Detské vkladové produkty zväčša ponúkajú výhodnejšie úročenie ako klasické produkty pre dospelých. Ich zriadenie a vedenie je zadarmo. Počas ich trvania sa možno stretnúť s rôznymi odmenami (napríklad za dobré vysvedčenie). Sporiace účty pre deti sa ponúkajú buď s výpovednou lehotou alebo bez výpovednej lehoty. Pokiaľ chcete mať istotu prístupu k našetreným peniazom kedykoľvek, bude pre vás výhodnejšie vybrať si účet bez výpovednej lehoty alebo len s krátkou výpovednou lehotou. Pri rozhodovaní je dobré porovnať si aj podmienky pre predčasný výber z účtu. V niektorých prípadoch totiž môžete naraziť na poplatok za predčasný výber alebo inú sankciu aj pri účtoch bez výpovednej lehoty (napríklad vo forme zníženia úrokov).

 

Vkladné knižky pre deti sú postavené na podobnom princípe ako sporiace účty pre deti. Rovnako ako pri sporiacich účtoch aj vkladné knižky banky ponúkajú bez výpovednej lehoty alebo s výpovednou lehotou. Úročenie na vkladných knižkách pre deti je obvykle vyššie ako pri klasických vkladných knižkách pre dospelých. Ich súčasťou sú takisto rôzne odmeny a úrokové bonusy. Pri zakladaní knižky vo všeobecnosti platí, že ju môže okrem zákonného zástupcu založiť aj iná osoba, napríklad starý rodič, ak bola splnomocnená rodičom. Pri vkladných knižkách sa treba informovať na úrokovú sadzbu, ktorá vám už bližšie napovie o možných výnosoch.

 

Sporiť pre dieťa možno takisto prostredníctvom otvorených podielových fondov. Fondy investujú do mnohých druhov aktív (akcií, dlhopisov či pokladničných poukážok) a v dlhodobom horizonte (päť a viac rokov) dosahujú lepšie zhodnotenie než bežné vklady. Pri finančnom zaistení detí alebo vnúčat je významným pomocníkom taktiež životné poistenie, pri ktorom už nejde len o sporenie. Dieťa môže byť zabezpečené pre prípad úmrtia alebo invalidity jedného či oboch rodičov, súčasne je úrazovo poistené a môže získať ďalšie výhody. Cieľom životného poistenia je vytvorenie úspor pre dieťa a súčasne jeho poistenie pre prípad straty jedného alebo obidvoch rodičov. Varianty jednotlivých poisťovní sa líšia v detailoch, princíp však zostáva rovnaký. Poistenie môže dieťaťu dojednať ktokoľvek. Súčasne s dieťaťom môže byť poistený jeden alebo obaja rodičia. Ten, kto dojednal poistenie, platí v pravidelných intervaloch tzv. lehotné poistné, prípadne môže zložiť poistné naraz. Ak sa stane v dobe platnosti zmluvy poistený rodič invalidným alebo zomrie, začne poisťovňa vyplácať dieťaťu dôchodok, a naviac na seba preberá povinnosť platiť poistné. Potom, čo dieťa dovŕši 18 rokov, prípadne vyšší vek stanovený zmluvou, je mu vyplácaná poistná čiastka zvýšená o podiely na výnosoch. Ďalšou možnosťou je renta vyplácaná po stanovenom období.