Revolvingový úver 5 5 12

Revolvingový úver

Revolvingový úver znamená v doslovnom preklade opakujúci sa úver. Kým spotrebiteľský úver je jednorazovým úverom na nákup konkrétneho tovaru, či služby, pri revolvingovom úvere vzniká medzi poskytovateľom a klientom dlhodobý vzťah. Ten klientovi umožňuje čerpať akúkoľvek čiastku peňazí, vždy keď je potrebuje - a teda aj opakovane - až do výšky svojho úverového rámca. V prípade použitia týchto peňazí, alebo časti z nich, platí mesačné splátky, ktoré sa po zohľadnení úroku a poplatku spätne pripočítavajú na jeho účet. Môže s nimi teda opäť disponovať.

Revolvingový úver je poskytovaný za účelom opakujúcej sa potreby financovania obežných aktív (hlavne pohľadávok z obchodného styku a zásob). Limit pre poskytnutie revolvingového úveru je dohodnutý zvyčajne na dobu jedného roka. Výška limitu môže byť stanovená rôzne pre dohodnuté čiastkové úverové obdobia (spravidla mesačné ).

Revolvingový úver je vlastne transformáciou krátkodobého zdroja financovania na dlhodobý zdroj. Ide o východisko z núdze najmä pre malé firmy, ktoré nemôžu emitovať dlhopisy. Úver sa získava na prevádzkové potreby, investičné potreby, na prechodný nedostatok financií či obežné prostriedky Z toho vyplýva že ide o účelový úver, na rozdiel od kontokorentného. Vďaka tomu má tento úver nižšie úrokové sadzby. Po splatení si zákazník môže znova požičať za predchádzajúcich podmienok do výšky úverového rámca. Revolvingový úver sa automaticky obnovuje. Úver sa poskytuje právnickým osobám, ktoré podnikajú na Slovensku. Banky vyžadujú preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok.