Povinné zmluvné poistenie PZP 5 5 12

Povinné zmluvné poistenie PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) je stanovené Zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov. V porovnaní z havarijným poistením, ktoré je dobrovoľné, je teda PZP stanovené zákonom. Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinný uzatvoriť si každý majiteľ vozidla, a to pri jeho nadobudnutí, najneskôr však v deň prvého použitia vozidla. Vodič ktorý spôsobí dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, nesie zodpovednosť za všetky vzniknuté škody a taktiež je povinný poškodeným tretím stranám tieto škody nahradiť. Uzatvorením povinného zmluvného poistenia je zodpovednosť za finančné vyrovnanie vzniknutej škody prenesená z poisteného na vybratú poisťovňu.

Podľa podmienok stanovených zákonom o povinnom zmluvnom poistení a zmluvy povinného zmluvného poistenia uhradí príslušná poisťovňa, ktorej poistníkom je škodca, poškodeným tretím stranám namiesto vodiča:

  • finančné nároky za poškodenie zdravia ako aj náklady pre prípad úmrtia poškodeného
  • škody, ktoré vznikli poškodením, zničením a odcudzením vecí vo vlastníctve poškodeného
  • prípadnú stratu na ušlom zisku poškodeného

 

Povinné zmluvné poistenie má povinnosť uzavrieť každý držiteľ tuzemského motorového vozidla, ktorý je zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla. Ak je na vozidlo uzatvorená lízingová (nájomná) zmluva s právom kúpy, povinnosť uzavrieť zákonné poistenie má nájomca. V prípade cudzozemských vozidiel má povinnosť povinné zmluvné poistenie uzavrieť vodič.

Ktoré vozidlá je potrebné poistiť

  • všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú o cestných komunikáciách
  • poľnohospodárske a stavebné stroje

 

Výška finančného plnenie poisťovne závisí od limitu poistného krytia, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. Potvrdením uzatvorenia poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia je biela a zelená karta. Biela karta sa vydáva pre územie SR. Vodič je povinný preukázať sa týmto potvrdením pri kontrole príslušným policajným orgánom, alebo pri dopravnej nehode ostatným účastníkom nehody. Zelená karta je medzinárodným dokladom o poistení. Je akceptovaný na území štátov, ktoré sú v potvrdení vyznačené. Na území štátov , s ktorým nemá Slovenská republika dohodu o zelenej karte, je možnosť uzavrieť tzv. hraničné poistenie.

 

Zmluva o povinnom zmluvnom poistení sa uzatvára na tzv. kalendárny alebo technický rok. Kalendárny rok je bežný rok, teda od 1.1. do 31.12. bežného roka. Technický rok je ročné obdobie s rôznym začiatkom poistenia ( napríklad pri kúpe nového vozidla ).

 

Ak chcete zrušiť svoju doterajšiu poistku a uzavrieť novú v inej poisťovni, máte na jej vypovedanie šesť týždňov. Výpoveď musí byť v poisťovni najneskôr 6 týždňov pre koncom platnosti aktuálnej zmluvy.