Podielové fondy 5 5 12

Podielové fondy

Podielový fond je forma majetku, ktorý je tvorený cennými papiermi, peniazmi a inými majetkovými hodnotami, ktoré spoločne vlastnia investori. Vlastnícke práva investorov reprezentujú podielové listy. Podielové fondy nemajú právnu subjektivitu, majetok podielových fondov nepatrí správcovskej spoločnosti. Podielový fond môže byť uzavretý, alebo otvorený. Do podielového fondu môže investovať neobmedzené množstvo ľudí. Každý vkladateľ má vo fonde svoj podiel, ktorým sa podieľa na všetkých investíciách fondu, ako aj výnosoch z nich.

 

Pri každej investícii treba zvažovať tri základné parametre:

  • výnos ( koľko danou investíciou získam )
  • riziko ( miera rizika, že môžem časť investovaných prostriedkov stratiť )
  • a likviditu ( ako rýchlo môžem svoju investíciu premeniť na hotové peniaze )

 

Otvorené podielové fondy ponúkajú zaujímavú kombináciu týchto troch parametrov a vďaka širokej ponuke si môže snáď každý nájsť ten pravý fond. Otvorené podielové fondy svojím podielnikom výmenou za vložené peniaze vydávajú tzv. podielové listy, ktorých hodnota zodpovedá podielu investovaných prostriedkov na vlastnom imaní fondu. Kurz podielového listu potom dáva presnú informáciu o tom, ako sa mení zhodnotenie portfólia fondu. Otvorené podielové fondy možno rozdeliť do niekoľkých základných skupín, podľa toho, kam sa peniaze podielnikov investujú. Od toho sa potom odvíja šanca na vysoký či nízky výnos, vysoké či nízke riziko, alebo niečo medzi tým, čiže zlatá stredná cesta. Vo všeobecnosti platí, že potenciálny výnos je tým vyšší, čim vyššie je riziko. Investor by mal teda presne vedieť, aké veľké riziko je ochotný podstúpiť, a na ako dlho je ochotný vzdať sa peňazí, ktoré sa rozhodol investovať. Základným pravidlom pri investovaní do otvorených podielových fondov je neukladať všetky prostriedky do „jedného košíka“. To znamená, že vaša investícia by mala byť rozložená do niekoľkých, čo najmenej na sebe závislých fondov. Odporúča sa kombinácia dvoch až troch podielových fondov.

 

Riziko podielových fondov:

  • riziko vašej investície do otvorených podielových fondov spočíva v tom, že hodnota podielu sa neustále mení. Priemerná výnosnosť akciových fondov býva z dlhodobého hľadiska pomerne vysoká, avšak nemožno vylúčiť ani obdobia výrazných poklesov.

 

Podielové fondy sú pre značné riziko vhodné najmä pre ľudí, ktorí sú ochotní znášať aj prípadné straty investovaných prostriedkov. Výnos – investovanie do otvorených podielových fondov má reálnu šancu priniesť vyšší výnos v porovnaní napr. s termínovaným vkladom. Avšak výnos nie je garantovaný. Výška zhodnotenia investovaných prostriedkov závisí od podmienok na finančnom trhu, vhodnosti investičnej stratégie ako aj od šikovnosti manažérov fondu.