Kapitálové živnotné poistenie 5 5 12

Kapitálové živnotné poistenie

Pre prípad smrti alebo dožitia je možné si v našom štáte zriadiť kapitálové životné poistenie. Pre obe riziká je možné zvoliť si rovnakú hodnotu poistnej čiastky, alebo si zákazník môže zvoliť inú poistnú hodnotu pre prípad dožitia a inú poistnú sumu pre prípad smrti. Kapitálové životné poistenie okrem iného ponúka aj garantované zhodnotenie vašich finančných prostriedkov. Toto poistenie sa dá považovať za produkt, ktorý je dlhodobý a preto aby sa zhodnotenie prostriedkov čo najviac maximalizovalo sa odporúča, aby doba trvania poistenia bola od 10 rokov a viac. V skratke ide vlastne o určitú formu poistenia, kde sa zhodnocujú prostriedky, čiže sa sporí. Danému zákazníkovi, ktorý je poistený poisťovňa vypláca podiely z výnosov, ktoré získa z kapitálu vybranom na poistnom.

 

Každá poisťovňa sa zaviaže pri kapitálovom životnom poistení vyplatiť jeho určitú poistnú sumu za danú dobu poistenému. Poistné je potrebné investovať vhodným spôsobom, aby poisťovňa mala danú sumu k dispozícií na konci poistnej doby. Prostriedky, ktoré sú určené na poistné musia byť investované bezpečne, aby po odčítaní nákladov poisťovne vykazovali požadovanú čiastku. Avšak ak hovoríme o bezpečnosti, ktorá je vynútená zákonom o poisťovníctve je treba povedať, že dané vklady v konečnom dôsledku prinášajú relatívne malé výnosy. Je to preto, pretože poisťovne vkladajú prostriedky do stabilných produktov z hľadiska financií. Z tohto dôvodu je kapitálové životné poistenie viac menej nevýhodným nástrojom na sporenie kvôli nízkym výnosom. Každý zákazník si na základe svojich finančných možností môže ľubovoľne zvoliť poistnú sumu, dobu poistenia, rôzne druhu pripoistenia ako aj spôsob akým bude poistné uhrádzať. V určitých poisťovniach sa ponúka aj základné kapitálové poistenie na dožitie, ktoré je možné si rozšíriť o pripoistenie na plnú invaliditu, na závažné ochorenie.