Havaríjne poistenie vozidla 5 5 12

Havaríjne poistenie vozidla

Havarijné poistenie, ktoré je tiež označované ako KASKO či CASCO poistenie, je poistenie, ktorého cieľom je chrániť vlastný majetok pred rizikom straty jeho hodnoty v dôsledku náhodnej alebo nepredvídateľnej udalosti ( krádež, havária, živelná udalosť a pod. ). Havarijné poistenie slúži najmä na krytie tých udalostí, ktoré nekryje povinné zmluvné poistenie. Kým zákonné poistenie motorových vozidiel je povinné poistenie pre každé motorové ako aj prípojné vozidlo, havarijné poistenie je dobrovoľným poistením. Pri havarijnom poistení si majiteľ vozidla dojedná poistnú zmluvu s príslušnou poisťovňou.

Havarijné poistenie možno uzatvoriť pre nasledovné druhy vozidiel

 • motocykel – len v niektorých poisťovniach poskytujúcich havarijné poistenie
 • trojkolka, štvorkolka - len v niektorých poisťovniach poskytujúcich havarijné poistenie
 • osobné a úžitkové vozidlo do 3,5 t – vo všetkých poisťovniach
 • nákladné vozidlo nad 3,5 t – vo väčšine poisťovní
 • ťahač - len v niektorých poisťovniach poskytujúcich havarijné poistenie
 • autobus - len v niektorých poisťovniach poskytujúcich havarijné poistenie
 • traktor - len v niektorých poisťovniach poskytujúcich havarijné poistenie
 • prípojné vozidlo, príves, náves - len v niektorých poisťovniach poskytujúcich havarijné poistenie, a len pre niektoré druhy prípojných vozidiel

 

Poistiť možno vozidlá, ktoré:

 • má poistenec vo vlastníctve
 • poistenec oprávnene prevzal alebo používa
 • má poistenec ako nájomca v leasingovom prenájme

Havarijné poistenie kryje nasledovné riziká

 • havária – poškodenie vozidla v dôsledku dopravnej nehody
 • vandalizmus – poškodenie zisteným ako aj nezisteným páchateľom
 • odcudzenie – krádež vozidla
 • živelná pohroma – povodeň, pád stromu, krúpy, a pod. 

 

Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia pre havarijné poistenie platí, že sa dojednáva vždy so spoluúčasťou. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá čiastka, ktorú klient zaplatí alebo mu ju poisťovňa odráta z poistného plnenia v prípade akejkoľvek poistnej udalosti uplatnenej z havarijného poistenia. Väčšina poisťovní si spoluúčasť stanovuje v poistnej zmluve určitým percentom, minimálnou sumou alebo ich kombináciou. Najčastejšími variantmi sú 5 %, min. 165,97 € alebo 10 %, min. 331,94 €. Výber spoluúčasti má vplyv na konečnú cenu poistného, ktorú poistník za havarijné poistenie vozidla v tej ktorej poisťovni platí: čím je dohodnutá spoluúčasť nižšia, tým je poistné vyššie a naopak.