Eskontný úver 5 5 12

Eskontný úver

Eskontný úver predstavuje úver, ktorý je zabezpečený pohľadávkou pred dobou splatnosti a najčastejšie má formu zmenky. Eskontný úver je určený právnickým osobám, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky. Eskontný úver je krátkodobý úver, ktorý vám urýchli prístup k peniazom z obchodných pohľadávok. Eskontný úver vám umožní prefinancovať časť pohľadávok z dodávateľsko-odberateľských vzťahov pred lehotou ich splatnosti. Banka vám eskontuje zmenky tuzemské (splatné na území Slovenskej republiky) a zahraničné (splatné mimo územia Slovenskej republiky), vystavené v eurách a vo vybraných cudzích menách. Banka eskontuje takúto zmenku len za predpokladu, že bude pri splatnosti zaplatená a že prípadné vymáhanie jej zaplatenia prostredníctvom zmenkového súdu bude záležitosťou žiadateľa o eskont.

Právnou podstatou eskontu je v podstate odkúpenie nesplatených zmeniek s určitou dobou splatnosti, a to po zrážke úroku odo dňa eskontu do dňa splatnosti pohľadávky a provízie pre banky (diskont).

Výhody eskontného úveru

  • prístup k likvidným finančným prostriedkom
  • zväčša sa nepožaduje klasický zabezpečovací prostriedok
  • rýchle získanie peňažných prostriedkov pred splatnosťou zmenky
  • nízka úroková sadzba

Nevýhody eskontného úveru

Ako na to:

  • medzi hlavné nevýhody eskontného úveru patrí diskont, t.j. suma, ktorú si banka odpočíta od nominálnej hodnoty zmenky (t.j. od čiastky uvedenej na zmenke )
  • ďalšie poplatky spojené s realizáciou úveru