Dlhopisy 5 5 12

Dlhopisy

Dlhopis je cenný papier vydávaný dlžníkom, ktorým môže byť štát, banka, podnik, ale aj mesto. Synonymickým označením dlhopisu je obligácia. Dlhopisy (obligácie) sú cenné papiere, ktoré reprezentujúce dlh emitenta (dlžníka) voči veriteľovi. Ide o záväzok, v ktorom sa dlžník zaviaže platiť úroky počas doby platnosti dlhopisu. Po uplynutí tejto doby dlžník vyplatí investorovi nominálnu hodnotu dlhopisu. Deň, keď dlžník vyplatí veriteľovi nominálnu hodnotu dlhopisu sa nazýva deň splatnosti(maturita). Dlhopisy sú tak ako iné cenné papiere obchodovateľné na burze cenných papierov. Dlhopisy sú veľmi obľúbené medzi investormi, pretože sú považované za menej rizikový investičný nástroj ako akcie, pretože väčšina z nich má presne dané, aký výnos poskytnú majiteľovi, ak ich podrží až do času splatnosti. Tak ako pri akciách investor môže dosiahnuť kapitálový a úrokový výnos.

Podľa emitenta ( dlžníka ) rozlišujeme dlhopisy

 • štátne – jedná sa o cenné papiere emitované vládou ( napríklad k pokrytiu schodku štátneho rozpočtu). Tieto dlhopisy sú populárne pre veľkú istotu návratnosti vložených prostriedkov. Na druhej strane štát poskytuje nižšie úrokové výnosy
 • komunálne – sú podobné štátnym dlhopisom. Sú určené pre obce. Okrem vyššieho úroku môžu poskytovať rôzne daňové úľavy.
 • podnikové - emitujú ich podniky, ktoré potrebujú získať dodatočný kapitál

Výhody dlhopisov

 • jednoduchosť
 • pravidelný výnos
 • nižšie výkyvy cien dlhopisov ako pri akciách
 • vyšší výnos ako z termínovaných vkladov
 • možnosť nákupu dlhopisov na burze alebo v bankách
 • možnosť získania úveru pri ručení dlhopismi
 • kratšia doba viazania finančných prostriedkov

Nevýhody dlhopisov

 • nižšia likvidita, ktorá sa prejavuje v rozdiele medzi nákupnou a predajnou cenou
 • poplatky za nákup a predaj dlhopisu
 • pri dlhodobejších investíciách sú akcie výnosnejšie
 • kurzové riziko, v prípade investícii do dlhopisov v cudzích menách

 

S dlhopismi sa spája aj riziko, že emitent sa dostane do finančných problémov, v krajnom prípade môže dôjsť ku krachu a vtedy nielenže investor nedostane úrok, ale nemusí byť splatená ani istina. Z tohto pohľadu sú najbezpečnejšie štátne dlhopisy, kde je riziko platobnej neschopnosti malé. Naopak firmy, ktoré majú problémy a vydávajú nezaistené dlhopisy sú najrizikovejšie. Pomôcť pri hodnotení emitenta vám môžu ratingové agentúry.