Akcie (cenné papiere) 5 5 12

Akcie (cenné papiere)

Akcia je majetkový cenný papier stelesňujúci vlastnícke právo. Majiteľ akcie ( akcionár ) je spoluvlastníkom akciovej spoločnosti, ktorá akciu vydala (emitovala) a má teda podiel na majetku akciovej spoločnosti. Práva a povinnosti majiteľa akcie upravuje okrem obchodného zákonníka tiež zákon o cenných papieroch.

 

S vlastníctvom akcie sa spája okrem iného, najmä právo na podiel na zisku akciovej spoločnosti, tzn. právo na dividendu. O výške dividendy rozhoduje každý rok s ohľadom na hospodársky výsledok, ktorý spoločnosť dosiahla, valné zhromaždenie zložené s akcionárov. Výška dividendy je tak premenlivá, v závislosti od dosiahnutého hospodárskeho výsledku, čím sa akcia odlišuje od cenných papierov s pravidelným a pevne stanoveným výnosom ( vkladné knižky, termínované vklady, obligácie ). Ak v danom roku akciová spoločnosť vykazuje stratu, akcionárom sa nevyplatia žiadne dividendy.

 

Častejšie ako na dividendu upierajú vlastníci akcií pozornosť na vývoj kurzov akcií na burzách cenných papierov. Rast kurzov umožňuje získať okrem dividend aj zaujímavé zhodnotenie akcií. Kurz na burze cenných papierov je vlastne skutočnou hodnotou akcie. Výška kurzu je ovplyvňovaná dosahovanými, resp. očakávanými hospodárskymi výsledkami spoločnosti, objemom produkcie firmy, ako aj stavom ekonomiky štátu, v ktorom spoločnosť pôsobí. Kurz sa vytvára na základe ponuky a dopytu po akciách danej akciovej spoločnosti na burze cenných papierov. Nie je stabilný a môže sa výrazne meniť napríklad pozitívnou informáciou o vývoji hospodárskeho odvetvia, v ktorom spoločnosť pôsobí, ako aj pozitívnymi informáciami o stave ekonomiky.

Kurz môže vzrásť ak napríklad

 • rastie zisk firmy
 • rastie obrat firmy
 • vzrastie základné imanie spoločnosti
 • rastie produkcia odvetvia
 • firma vykoná úspešnú reštrukturalizáciu

Výhody, ktoré prináša obchodovanie s akciami

 • výnos z pohybu kurzu
 • dividenda
 • podiel na významných spoločnostiach
 • ľahší predaj ako pri dlhopisoch

Hlavné nevýhody akcií 

 • zdanenie dividendy
 • nepravidelné výplaty dividendy
 • riziko akciového trhu
 • s investovaním do akcií sa spája vyššie riziko ako s investovaním do dlhopisov

Akcie nepatria medzi krátkodobé investičné nástroje, optimálna doba investovania do akcií sa počíta v rokoch. Preto akcie nie sú vhodné pre ľudí, ktorí chcú vidieť pozitívne výsledky rýchlo.

Členenie akcií

 • Podľa formy vyjadrenia spoluvlastníctva poznáme dva druhy akcií
  • Akcie, ktoré znejú na istú pevnú sumu ( napr. 100 000 € ), majú teda nominálnu ( paritnú, menovitú ) hodnotu vyznačenú priamo na akcií. Ide o prevládajúci typ akcií.
  • Podielové akcie, ktoré predstavujú istý podiel ( napr. 1/10 000 ) čistého vlastného imania podniku
 • Podľa formy v akej sú vydané, môže ísť o :
  • listinné cenné papiere – akcie vo forme listín, v tomto prípade vlastník preukazuje svoje vlastníctvo akciou
  • zaknihované cenné papiere – ide o akcie, ktoré majú len formu zápisu do zákonom stanovenej evidencie cenných papierov. Majiteľ akcie nemá v ruke listinu, ale len výpis potvrdzujúci, že na jeho účte sa príslušné akcie vedú. Ide o akcie získané kupónovou privatizáciou, majú formu záznamu v evidencii Strediska cenných papierov
 • Podľa spôsobu označenia vlastníka
  • Akcie na majiteľa – za majiteľa sa považuje majiteľ ( držiteľ), pri predaji sa majetkový prevod uskutočňuje len odovzdaním cenného papiera (dispozičného práva s ním ) medzi predávajúcim a kupujúcim
  • Akcie na meno – sú viazané na konkrétneho akcionára. Vykonávať práva spojené s akciami môže len ten, kto je zapísaný v zozname akcionárov. Akciová spoločnosť môže stanoviť podmienky prevodu, podmienkou môže byť napríklad súhlas akciovej spoločnosti s prevodom.
 • Podľa rozsahu práv a povinností spojených s vlastníctvom akcií
  • Kmeňové akcie, vlastníci tohto typu akcií požívajú plné práva a musia plniť všetky povinnosti akcionárov.
   • Právom akcionárov je
    • Podieľať sa na riadení spoločnosti; získavať podiel na zisku ( dividendu ); zodpovedajúci podiel na likvidačnom zostatku
   • Povinnosťou akcionárov je
    • Zaplatiť spoločnosti plnú hodnotu akcií, ktoré upísal; ručiť za záväzky spoločnosti do výšky ešte nesplatenej hodnoty akcií, ktoré upísal. Nad túto hranicu akcionár za záväzky spoločnosti neručí.
  • Zamestnanecké akcie – ide o akcie na meno a zamestnanci ich získavajú za výhodných podmienok určených stanovami spoločnosti. Ich prínosom pre spoločnosť je aj v tom, že zvyšujú záujem zamestnancov o prosperitu spoločnosti.
  • Prioritné akcie, oproti kmeňovým akciám majú dve výhody
   • Dividenda, ktorá na ne pripadá, má prednosť pred výplatou dividend na kmeňové akcie, tzn. že sa vyplácajú prioritne pred kmeňovými akciami.
   • Pri likvidácii spoločnosti sa z likvidačného výnosu najskôr uspokojujú nároky vlastníkov prioritných akcií

 

Občas je majetkom firmy okrem akcií, cenných papierov aj starožitný nábytok, diamanty, či obrazy. Ich hodnota sa určuje podľa nákupnej ceny, alebo ju odhadne odhadca.